Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noul Regulament european privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”).
Protejarea vieții private a persoanelor fizice care ne încredințează datele lor personale este importantă pentru Fundaţia noastră, după cum acordăm aceeași atenție protejării vieții private a persoanelor fizice ale căror date ne-au fost puse la dispoziție din alte surse, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Politica pentru Protecția Datelor (PPD) a Fundaţiei Baylor Marea Neagră este în acord cu Regulamentul European privind GDPR și ia în considerare drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de către noi.

CINE SUNTEM?
Fundația Baylor-Marea Neagră, persoană juridică non-profit cu sediul social în localitatea Lazu, comuna Agigea, str. Traian Lalescu nr. 28, județ Constanța, având punct de lucru Centrul de Excelență Clinică cu sediul în Constanța, str. Prelungirea Liliacului nr 10, telefon/fax: 0241 691 730, cod fiscal 16810410, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 203/B/2004, reprezentată prin doamna Ana-Maria Schweitzer, în calitate de Director Executiv

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţie sau informaţii care identifică sau pot identifica direct sau indirect o persoană. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆ sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră̆ mobil, precum și modulele cookies.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
„Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
Fundaţia Baylor Marea Neagră respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1.Prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;
2.Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3.Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
4.Corecte și actualizate;
5.Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6.Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate și într-un mod care asigură securitate adecvată și protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii.
De asemenea, este de la sine înțeles că am respectat întocmai și vom respecta în continuare secretul profesional și confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate Fundaţiei Baylor Marea Neagră, conform dispozițiilor legale specifice profesiei noastre.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt strâns legate de activitatea pe care o exercităm. Viziunea Baylor Romania este de a trăi într-o comunitate fără discriminare, capabilă să oprească trasmiterea unor infecții grave, cum ar fi HIV și hepatitele virale. Misiunea Baylor Romania este sa ajute comunitatea să dezvolte servicii eficiente de prevenire și îngrijire a bolilor infecțioase.

Direcțiile principale de acțiune ale Baylor România sunt:

 • Prevenirea bolilor infecțioase (infecția cu HIV, hepatita B și C, tuberculoza, infecțiile cu transmitere sexuală);
 • Testarea și serviciile de screening pentru HIV, hepatite și infectiile sexuale;
 • Tratamentul direct pentru bolile menționate mai sus, diagnosticate în Cabinetele medicale Baylor (cabinetul de pneumoftiziologie, de obstetrica-ginecologie și stomatologie);
 • Asigurarea accesului la alte tratamente asigurate de către guvern pentru boli infecțioase prin parteneriate publice-private sau private-private;
 • Implicarea tinerilor și activismul social.

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt :

 • Informații personale (precum: nume, prenume, data și locul nașterii, adresa profesională și/sau personală, număr de telefon personal și/sau profesional, număr de fax, adresa de e-mail, funcția pe care o ocupați, experiența profesională, date din CV-uri, etc.);
 • Date de localizare;
 • Identificatori online, identificator IP;
 • Date colectate din surse și/sau date de bază publice (Registrul Comerțului, portalul instanțelor de judecată, site-urile diverselor autorități, etc.);
 • Categorii de date speciale: precum date privind starea de sănătate, diagnostic, apartenența la sindicate, numere de identificare națională (CNP, seria și numărul cărților de identitate), condamnări penale, infracțiuni).

Aceste categorii de date sau o parte a acestora sunt colectate de la Dumneavoastră când ne solicitați servicii medicale sau psihosociale, când navigați sau interacționați pe site-ul nostru, când vă oferiți serviciile sau prestați servicii către noi, când transmiteți aceste date în mod voluntar către Fundaţia noastră, în orice formă, precum și în alte situații similare;
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Fundaţia Baylor Marea Neagră.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele cu caracter personal în măsura permisă sau solicitată de legislația în vigoare, în scopurile următoare:
1.  În scopul încheierii, executării și monitorizării diverselor contracte pe care le încheiem în desfășurarea activității noastre;
2. În scopul îndeplinirii activității noastre profesionale;
3. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă (inclusiv a celor rezultând din legislația specifică activităţii noastre, legislația contabilă, de arhivare, legislație financiară și fiscală, incluzând legislația referitoare la prevenirea și sancționarea spălării banilor, a evaziunii fiscale, etc.);
4. În scopul comunicării cu Dumneavoastră și al informării cu privire la activitatea Fundaţiei, în scop de marketing (transmitere newsletter și publicații editate de Fundaţia Baylor, invitații la evenimente organizate individual sau în colaborare cu alte entități, promovare, etc.).

TEMEIURI DE PRELUCRARE
Operațiunile de prelucrare a datelor sunt efectuate de Fundaţia Baylor Marea Neagră pe baza unuia din temeiurile următoare:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Fundaţiei noastre sau ale unui terț (când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează acestor interese;

Fundaţia Baylor Marea Neagră are dedicat în secțiunea „Contacte”, pe site-ul, său un formular cu scopul de a procesa solicitările dumneavoastră.

Prin contactarea Fundaţiei Baylor Marea Neagră în orice mod (mail, telefonic, prin formularul de contact de pe site-ul www.fundatiabaylor.ro ) care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Fundaţia Baylor Marea Neagră, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Fundaţia noastră. Fundaţia Baylor Marea Neagră se obligă să nu prelucreze aceste date în alt scop decât acela de a răspunde solicitării Dvs., cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal altor persoane implicate, direct sau indirect, în executarea contractelor pe care le semnăm sau pe care dorim să le semnăm cu Dumneavoastră.
Astfel, putem divulga datele către cadrele medicale cu care colabăm şi se ocupă de îngrijirea dvs. sau către laboratoarele medicale care vă prelucrează analizele de sânge.
În aceste situații, Fundaţia va lua măsurile necesare conform Regulamentului pentru a se asigura că datele Dvs. sunt prelucrate de către aceste persoane conform scopului și prin mijloacele indicate de Fundaţia Baylor Marea Neagră.
Orice dezvăluire de date se va realiza cu respectarea principiilor și regulilor stabilite în Regulament în sarcina noastră.

TRANSFERUL DE DATE IN STRAINATATE
Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurilor Permiselor descrise mai sus.
Fundaţia Baylor Marea Neagră nu are intenția de a transfera date către state terțe. Însă, în situații excepționale, dacă un astfel de transfer ar fi necesar pentru Scopurile Permise, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR
Fundaţia Baylor Marea Neagră poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile Dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.
Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:
1. Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și pentru o perioadă ulterioară necesară în vederea oferirii de servicii medicale;
2. În stabilirea duratei de păstrare a datelor avem în vedere termenele legale obligatorii (din legislația contabilă, fiscală, de arhivare, etc.);
3. În cazul în care prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământului, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.
DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Sub rezerva anumitor dispoziții legale care vă pot limita aceste drepturi sau pot justifica un anumit tip de răspuns din partea Fundaţiei noastre, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Fundaţia Baylor Marea Neagră le prelucrează:
1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem și de a obține copii ale informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
2.Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
3.Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveţi dreptul de a obţine ştergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră, de exemplu atunci când v-ați retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară dispozițiilor legale.
4.Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitaţi restricționarea procesării datelor Dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor Dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanţe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

 • exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), în acest caz prelucrarea este restricționata pentru o perioadă care permite operatorului (adică Fundaţiei Baylor Marea Neagră) să verifice corectitudinea datelor;
 • prelucrarea este ilegală şi persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricţia de utilizare a acestora;
 • operatorul (de exemplu, Fundaţia Baylor Marea Neagră) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de Dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale;
 • persoana vizată (adică Dumneavoastră) a ridicat obiecţii procesării, bazate pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Fundaţia Baylor Marea Neagră) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depăşesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
  Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe interesul legitim al operatorului.
  6.Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimţământ. Retragerea consimțâmântului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
  7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în faţa autorităţii de protecţie a datelor competenta, si anume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.
  Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Fundaţia Baylor Marea Neagră le prelucrează prin adresarea unei simple cereri la adresa de e-mail office@baylor-romania.ro sau prin posta la adresa Constanţa, str. Prelungirea Liliacului nr. 10. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SECURITATEA PRELUCRĂRII
Fundaţia Baylor Marea Neagră a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele Regulamentului, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Fundaţiei, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Fundaţia Baylor Marea Neagră sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele Regulamentului.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Fundaţia Baylor Marea Neagră poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Fundaţiei. Fundaţia Baylor Marea Neagră nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținut răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Fundaţia Baylor Marea Neagră nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Fundaţia Baylor Marea Neagră.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Fundaţia Baylor Marea Neagră dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email office@baylor-romania.ro.

Share

Articole similare