Termeni și condiţii

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Політика обробки персональних даних | Політика щодо файлів cookie (ЄС)

Începând din 25 mai 2018 a intrat în vigoare noul Regulament european privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”).
Protejarea vieții private a persoanelor fizice care ne încredințează datele lor personale este importantă pentru Fundaţia noastră, după cum acordăm aceeași atenție protejării vieții private a persoanelor fizice ale căror date ne-au fost puse la dispoziție din alte surse, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Politica pentru Protecția Datelor (PPD) a Fundaţiei Baylor Marea Neagră este în acord cu Regulamentul European privind GDPR și ia în considerare drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de către noi.

CINE SUNTEM?
Fundația Baylor-Marea Neagră, persoană juridică non-profit cu sediul social în localitatea Lazu, comuna Agigea, str. Traian Lalescu nr. 28, județ Constanța, având punct de lucru Centrul de Excelență Clinică, în Constanța, str. Prelungirea Liliacului nr 10, telefon/fax: 0241 691 730, cod fiscal 16810410, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 203/B/2004, reprezentată prin doamna Ana-Maria Schweitzer, în calitate de Director Executiv

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţie sau informaţii care identifică sau pot identifica direct sau indirect o persoană. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆ sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră̆ mobil, precum și modulele cookies.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
„Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
Fundaţia Baylor Marea Neagră respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
1.Prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;
2.Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3.Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
4.Corecte și actualizate;
5.Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6.Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate și într-un mod care asigură securitate adecvată și protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii.
De asemenea, este de la sine înțeles că am respectat întocmai și vom respecta în continuare secretul profesional și confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate Fundaţiei Baylor Marea Neagră, conform dispozițiilor legale specifice profesiei noastre.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt strâns legate de activitatea pe care o exercităm. Viziunea Baylor Romania este de a trăi într-o comunitate fără discriminare, capabilă să oprească trasmiterea unor infecții grave, cum ar fi HIV și hepatitele virale. Misiunea Baylor Romania este sa ajute comunitatea să dezvolte servicii eficiente de prevenire și îngrijire a bolilor infecțioase.

Direcțiile principale de acțiune ale Baylor România
Prevenirea bolilor infecțioase (infecția cu HIV, hepatita B și C, tuberculoza, infecțiile cu transmitere sexuală);
Testarea și serviciile de screening pentru HIV, hepatite și infectiile sexuale;
Tratamentul direct pentru bolile menționate mai sus, diagnosticate în Cabinetele medicale Baylor (cabinetul de pneumoftiziologie, de obstetrica-ginecologie și stomatologie);
Asigurarea accesului la alte tratamente asigurate de către guvern pentru boli infecțioase prin parteneriate publice-private sau private-private;
Implicarea tinerilor și activismul social.
Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt :

Informații personale (precum: nume, prenume, data și locul nașterii, adresa profesională și/sau personală, număr de telefon personal și/sau profesional, număr de fax, adresa de e-mail, funcția pe care o ocupați, experiența profesională, date din CV-uri, etc.);
Date de localizare;
Identificatori online, identificator IP;
Date colectate din surse și/sau date de bază publice (Registrul Comerțului, portalul instanțelor de judecată, site-urile diverselor autorități, etc.);
Categorii de date speciale: precum date privind starea de sănătate, diagnostic, apartenența la sindicate, numere de identificare națională (CNP, seria și numărul cărților de identitate), condamnări penale, infracțiuni).
Aceste categorii de date sau o parte a acestora sunt colectate de la Dumneavoastră când ne solicitați servicii medicale sau psihosociale, când navigați sau interacționați pe site-ul nostru, când vă oferiți serviciile sau prestați servicii către noi, când transmiteți aceste date în mod voluntar către Fundaţia noastră, în orice formă, precum și în alte situații similare;
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Fundaţia Baylor Marea Neagră.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrăm datele cu caracter personal în măsura permisă sau solicitată de legislația în vigoare, în scopurile următoare:
1. În scopul încheierii, executării și monitorizării diverselor contracte pe care le încheiem în desfășurarea activității noastre;
2. În scopul îndeplinirii activității noastre profesionale;
3. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă (inclusiv a celor rezultând din legislația specifică activităţii noastre, legislația contabilă, de arhivare, legislație financiară și fiscală, incluzând legislația referitoare la prevenirea și sancționarea spălării banilor, a evaziunii fiscale, etc.);
4. În scopul comunicării cu Dumneavoastră și al informării cu privire la activitatea Fundaţiei, în scop de marketing (transmitere newsletter și publicații editate de Fundaţia Baylor, invitații la evenimente organizate individual sau în colaborare cu alte entități, promovare, etc.).

TEMEIURI DE PRELUCRARE
Operațiunile de prelucrare a datelor sunt efectuate de Fundaţia Baylor Marea Neagră pe baza unuia din temeiurile următoare:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Fundaţiei noastre sau ale unui terț (când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează acestor interese;
Fundaţia Baylor Marea Neagră are dedicat în secțiunea „Contacte”, pe site-ul, său un formular cu scopul de a procesa solicitările dumneavoastră.

Prin contactarea Fundaţiei Baylor Marea Neagră în orice mod (mail, telefonic, prin formularul de contact de pe site-ul www.fundatiabaylor.ro ) care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Fundaţia Baylor Marea Neagră, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Fundaţia noastră. Fundaţia Baylor Marea Neagră se obligă să nu prelucreze aceste date în alt scop decât acela de a răspunde solicitării Dvs., cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal altor persoane implicate, direct sau indirect, în executarea contractelor pe care le semnăm sau pe care dorim să le semnăm cu Dumneavoastră.
Astfel, putem divulga datele către cadrele medicale cu care colabăm şi se ocupă de îngrijirea dvs. sau către laboratoarele medicale care vă prelucrează analizele de sânge.
În aceste situații, Fundaţia va lua măsurile necesare conform Regulamentului pentru a se asigura că datele Dvs. sunt prelucrate de către aceste persoane conform scopului și prin mijloacele indicate de Fundaţia Baylor Marea Neagră.
Orice dezvăluire de date se va realiza cu respectarea principiilor și regulilor stabilite în Regulament în sarcina noastră.

TRANSFERUL DE DATE IN STRAINATATE
Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurilor Permiselor descrise mai sus.
Fundaţia Baylor Marea Neagră nu are intenția de a transfera date către state terțe. Însă, în situații excepționale, dacă un astfel de transfer ar fi necesar pentru Scopurile Permise, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR
Fundaţia Baylor Marea Neagră poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile Dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.
Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:
1. Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și pentru o perioadă ulterioară necesară în vederea oferirii de servicii medicale;
2. În stabilirea duratei de păstrare a datelor avem în vedere termenele legale obligatorii (din legislația contabilă, fiscală, de arhivare, etc.);
3. În cazul în care prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământului, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Sub rezerva anumitor dispoziții legale care vă pot limita aceste drepturi sau pot justifica un anumit tip de răspuns din partea Fundaţiei noastre, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Fundaţia Baylor Marea Neagră le prelucrează:
1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem și de a obține copii ale informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
2.Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
3.Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveţi dreptul de a obţine ştergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră, de exemplu atunci când v-ați retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară dispozițiilor legale.
4.Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitaţi restricționarea procesării datelor Dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor Dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanţe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), în acest caz prelucrarea este restricționata pentru o perioadă care permite operatorului (adică Fundaţiei Baylor Marea Neagră) să verifice corectitudinea datelor;
prelucrarea este ilegală şi persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricţia de utilizare a acestora;
operatorul (de exemplu, Fundaţia Baylor Marea Neagră) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de Dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii legale;
persoana vizată (adică Dumneavoastră) a ridicat obiecţii procesării, bazate pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Fundaţia Baylor Marea Neagră) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depăşesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe interesul legitim al operatorului.
6.Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimţământ. Retragerea consimțâmântului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în faţa autorităţii de protecţie a datelor competenta, si anume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.
Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Fundaţia Baylor Marea Neagră le prelucrează prin adresarea unei simple cereri la adresa de e-mail office@baylor-romania.ro sau prin posta la adresa Constanţa, str. Prelungirea Liliacului nr. 10. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SECURITATEA PRELUCRĂRII
Fundaţia Baylor Marea Neagră a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele Regulamentului, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Fundaţiei, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Fundaţia Baylor Marea Neagră sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și cerințele Regulamentului.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE
Site-ul Fundaţia Baylor Marea Neagră poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Fundaţiei. Fundaţia Baylor Marea Neagră nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținut răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Fundaţia Baylor Marea Neagră nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Fundaţia Baylor Marea Neagră.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Fundaţia Baylor Marea Neagră dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

CONTACT
Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email pr@baylor-romania.ro.

TERMENI ȘI CONDIȚII, COMPLETARE FORMULARE ONLINE PE SITE-UL WWW.BAYLOR.RO
Prin completarea si semnarea acestui formular sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele si informatiile personale oferite Fundatiei Baylor-Marea Neagra sa fie utilizate de catre aceasta in vederea trimiterii de anunturi de curs si alte informatii referitoare la evenimentele de educatie si programele acesteia.
De asemenea, cunosc prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date.
De asemenea, sunt de acord ca datele furnizate sa fie anonimizate si prelucrate statistic de catre Fundatia Baylor-Marea Neagra in cadrul proiectelor sale de educatie si comunitate conform autorizatiei de prelucrare a datelor cu caracter personal 11554.

In conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii „contact” din cadrul unuia dintre site-urile de internet www.fundatiabaylor.ro sau www.hiv-school.ro , sau la numarul de telefon 0241 691 730, de luni pana vineri, intre orele 9.00-16.00.

Datele dumneavoastra vor fi pastrate in baza noastra de date, iar la cererea dumneavoastra, adresata prin intermediul sectiunii „contact” din site, datele dumneavoastra vor fi anonimizate. In cazul in care nu ati exercitat dreptul de interventie asupra datelor, conform legii, Fundatia poate sterge datele inexacte/incomplete.
Fundatia va pastra confidentialitatea acestor informatii cu exceptia celor solicitate de autoritatile legale competente.
Pentru orice detalii cu privire la completarea acestei cereri va rugam sa apelati 0241 691 730, de luni pana vineri, intre orele 9.00-16.00.

AFLAȚI CUM PUTEȚI DONA

Fundația Baylor Marea Neagră este instituție de utilitate publică și oferă gratuit servicii medicale, psihosociale și de navigare în sistemul public de sănătate.
Site-ul www.fundatiabaylor.ro permite Fundației Baylor Marea Neagră să strângă fonduri pentru proiectele permanente din domeniul sănătății derulate de organizație pentru persoanele care trăiesc cu infecții cronice: HIV, hepatita B, hepatita C, dar și alte boli cronice (diabet).

Pentru companii: pe site-ul www.fundatiabaylor.ro orice companie poate completa contractul de sponsorizare pentru redirecționarea a 20% din impozitul pe profit cu toate datele necesare. Datele vor rămâne înregistrate, în așa fel încât, la următoarea accesare, după introducerea CUI-ului, contractul va fi completat automat cu datele societății comerciale.
După descărcarea contractului online, acesta va primi și un e-mail cu contractul atașat, în care va completa suma și data sponsorizării, urmând să îl trimită retur la pr@baylor-romania.ro. Contravaloarea contractului de sponsorizare se achită prin bancă, în contul Fundației Baylor Marea Neagră.
Pentru persoane fizice: orice persoană poate să aleagă programul pe care dorește să îl susțină prin intermediul donației sale:
– Îngrijire medicală şi psihosocială pentru persoanele care trăiesc cu HIV şi/sau hepatită cronică
o Sprijinul psihosocial urmăreşte obţinerea unei aderenţe cât mai bune la tratamentul antiretroviral.
o Serviciile medicale complementare pentru persoanele care trăiesc cu HIV acoperă următoarele specializări: dermatologie, stomatologie, obstetrică/ginecologie, dermatologie, pneumologie.
o Serviciile pentru persoanele care trăiesc cu hepatită B sau C includ referirea către medicii specialişti, pentru a primi informaţii şi pentru a avea acces la tratament, monitorizare.

– Prevenirea instalării altor boli la persoanele care trăiesc cu HIV şi/sau hepatită cronică
o Screening pentru cancerul de col uterin la femeile infectate cu HIV
o Screening cardiovascular (EKG) pentru persoanele care trăiesc cu HIV.
o Screening pneumologic pentru diagnosticarea şi tratarea tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV. Tratament preventiv cu isoniazidă.
o Intervenţii pentru schimbarea stilului de viaţă la persoanele care trăiesc cu hepatită cronică.
o Prevenirea transmiterii HIV şi a hepatitelor
o Prevenirea transmiterii infecţiei de la mamă la copil (PMT CT)
o Planificare familală.
o Testare gratuită pentru HIV şi consiliere psihologică pentru partenerii persoanelor care trăiesc cu HIV.
o Promovarea vaccinării împotriva hepatitei B atât în rândul beneficiarilor cât şi în comunitate.

– Educaţie în comunitate
o Program de consiliere gratuită, voluntară, rapidă şi confidenţială pentru HIV şi hepatitele B şi C.
o Educaţie medicală continuă în ceea ce priveşte managementul pacientul cu boli infecţioase pentru diferite categorii de profesionişti din domeniul medical şi psihosocial, programe de informare şi instruire cu studenţii facultăţilor de medicină şi psihologie.
o Programe de educație profesională continuă pentru psihologi, creditate de Colegiul Psihologilor din România
o Campanii de educaţie în comunitate.
Pentru persoanele care redirecționează 3,5%
Orice persoană poate descărca formularul 230 sau 200 de pe site-ul www.fundatiabaylor.ro.

Pentru persoanele care donează prin SMS:
– funcționalitate este în curs de implementare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și condiții, precum și orice modificări ale site-ului www.fundatiabaylor.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

TERMENI
Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:
Site: aparține și este administrat de Fundația Baylor Marea Neagră, care se află la adresa www.fundatiabaylor.ro;
Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografiigrafică, audio, video;
Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii şi condițiile de utilizare ale prezentului site;
Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Fundației.
Client/Cumpărător – persoana fizica sau juridica care transmite o comanda de produse și/sau servicii oferite de Fundația Baylor Marea Neagră.
Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comanda – operațiunea prin care Clientul contactează Vânzătorul in vederea achiziționării serviciilor și/sau produselor ce fac parte din ofertă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

CONȚINUTUL SITE-ULUI, DREPTURI DE AUTOR (Copyright)
Site-ul www.fundatiabaylor.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Fundației Baylor Marea Neagră. Conținutul site-ului www.fundatiabaylor.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Fundației Baylor Marea Neagră și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Conținutul site-ului www.fundatiabaylor.ro este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul pe propria răspundere, iar Fundația Baylor Marea Neagră nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea site-ului www.fundatiabaylor.ro este permisă persoanelor de orice vârstă.
Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei (Fundația Baylor Marea Neagră).
Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa pr@baylor-romania.ro
Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Fundației Baylor Marea Neagră și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al fundației.
Linkuri către alte domenii web
Site-ul www.fundatiabaylor.ro conține linkuri către alte site-uri, acestea fiind afișate în secțiunile „Noutăți” și „Partenerii noștri” cu bună credință.

DONAȚII
– Donația prin card
În cazul plății prin card, aceasta se face securizat, prin intermediul site-ului www.fundatiabaylor.ro. Pentru folosirea acestei metode, donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze și care se va retrage de pe cardul bancar indicat de donator.
În utilizarea donației prin card, acționarul se angajează că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.
În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a-i bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.
– Donația prin transfer bancar
Donația prin transfer bancar se va efectua în contul IBAN RO 34 UGBI 0000 0320 1470 2RON deschis la Garanti Bank Constanţa.
În cazul în care donatorul ne va comunica în scris, pe adresa de e-mail pr@baylor-romania.ro, efectuarea donației prin transfer bancar, precum și datele sale de contact, numărul de telefon și adresa de e-mail, acestea vor fi introduse în baza de date a Fundației Baylor Marea Neagră, urmând să fie informat periodic despre proiectele derulate de noi și stadiul acestora.
– Donația prin SMS – funcțiune în curs de implementare

Fundația Baylor Marea Neagră este persoană juridică non-profit, cod fiscal 16810410, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 203/B/2004, reprezentată prin doamna Ana-Maria Schweitzer, în calitate de Director Executiv și toate donațiile către organizația noastră sunt considerate deductibile fiscal.

Fundația Baylor Marea Neagră este înscrisă în Programul Transnational Giving Europe, https://www.transnationalgiving.eu/romania.htm și, în consecință, donatorii din străinătate pot să beneficieze de facilitățile fiscale prevăzute de legislația în vigoare din statele lor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră la pr@baylor-romania.ro.

CURSURI
Cursurile sunt proprietatea Fundației Baylor Marea Neagră. Accesul și utilizarea serviciilor din categoria „Cursuri” și a produselor din categoria „Manuale” sunt reglementate de următorii termeni si condiții:
Înregistrarea sau achiziționarea oricărui curs online semnifică acceptul tău în ceea ce priveşte Termenii și Condițiile.

Mesaje și informări:

Utilizatorii înregistrați pe www.fundatiabaylor.ro pot primi în mod ocazional notificări de la site, de la Fundația Baylor Marea Neagră, ori de la sponsorii și partenerii acesteia, doar în cazul unei comunicări legate de serviciile, programele și campaniile Fundație Baylor Marea Neagră. Dacă utilizatorul nu dorește să mai primească asemenea mesaje, ne poate notifica la adresa pr@baylor-romania.ro.

Litigii:

Legile române vor guverna Termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Fundația Baylor Marea Neagră. În cazul unor eventuale conflicte între Fundația Baylor Marea Neagră și donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea donației, utilizatorul va accepta fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.
Prin acordul său pentru Termenii și condițiile de mai sus, utilizatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din accesarea site-ului www.fundatiabaylor.ro.
Pentru orice detalii sau neclarități, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa pr@baylor-romania.ro sau la telefon 0735 511 078

Acest document, precum și toate politicile și procedurile noastre respectă principiile nediscriminării și ale egalității de tratament față de toți utilizatorii, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând, totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

Te rugăm să citești si Politica privind utilizarea modulelor cookie, înainte de a naviga pe site sau a te înscrie. Daca nu ești de acord cu acești Termeni sau cu Politicile noastre, te rugăm să nu utilizezi website-ul.
Folosirea website-ului reprezintă acceptarea acestor termeni și condiții. Comenzii tale i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii. Accesând site-ul nostru vei găsi cea mai recenta versiune a Termenilor.

Înscrierea
Pentru a te înscrie, este necesar să ne furnizezi următoarele informații despre tine:
La cursurile de tehnici medicale/dezvoltarea abilităților:
– Numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, ocupația actuală, numele instituției de învățământ la care sunteți elev/student sau a organizației angajatoare.
La cursurile creditate de Colegiul Psihologilor din România:
Fundația Baylor Marea Neagră este furnizor de educație profesională continuă, avizat de Colegiul Psihologilor din România și are dreptul de a organiza cursul ,,Abilități de intervenție în evaluarea și consilierea pacienților cu boli cronice în privința aderenței terapeutice”- 20 credite (maxim 8 credite/zi). În vederea înscrierii la acest curs vor fi comunicate următoarele date personale:
– Numele și prenumele, CNP, loc de muncă, specialitate, grad profesional, telefon, e-mail.

În cazul în care una sau mai multe informații dintre cele de mai sus se schimbă, te rugăm să ne anunți printr-un mail la pr@baylor-romania.ro.
Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor tale, veridicitatea acestor informații este obligatorie. De aceea, în cazul în care aceste informații sunt incorecte sau insuficiente, ne rezervăm dreptul de a-ți bloca accesul la site, fără preaviz, fără a fi nevoie de acordul tău. De asemenea, adresa de e-mail sau numărul de telefon indicate greșit, atrag după sine anularea înscrierii, dat fiind faptul că nu putem contacta cursantul.

Înainte de a te înscrie, te rugăm să citești cu atenție detaliile și specificațiile: curs, forma de desfășurare – online, fizic, online și fizic, taxa de curs, loc de desfășurare.
Pentru a achiziționa un curs, este nevoie de înregistrarea informațiilor tale in baza noastră de date.

Modalități de plată:
Plata se va face în numerar, cu cardul, online sau în contul Fundației Baylor Marea Neagră menționat în detaliile pe care le veți primi odată ce alegeți să faceți plata.
Confirmarea încasării taxei în contul Fundației Baylor Marea Neagră trebuie realizată în scris (prin mail) de către cumpărător, prin transmiterea dovezii plații. Ulterior, cumpărătorul primește informațiile cu privire la modalitățile de acces, programare la module practice (atunci când acestea sunt prevăzute).

Condiții de returnare a taxei de curs:
Cursanții înscriși au dreptul să solicite rambursarea taxei achitate pentru cursul la care nu au putut participa, conform prevederilor OUG 34/2014, respectiv să renunțe la un serviciu, în termen de 15 zile calendaristice de la efectuarea plății, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri.

ORGANIZEAZĂ UN EVENIMENT ÎMPREUNĂ CU NOI!

Susține-ne să lucrăm cu oamenii care au inițiativă din regiunea Dobrogea! Scrie-ne aici dacă ai o idee: pr@baylor-romania.ro.